Deutscher Sommer

21 06 2015

Toitschar Sommar, schoinstä Zait,
Sonnä glöhät wait ond brait
öbar onsar toitschäs Land
wä ain schwarz-waiß-rotäs Band.

Toitschar Sommar, höchstäs Got
näbän Bodän, Beär ond Blot –
wär sänd arm ond domm, ond doch,
toitsch, das äst man ämmer noch.